ZAKONI I PRAVILNICI

     STATUT

    - Statut Udruženja distrofičara Kraljevo - RO

     ZAKONI

    - Zakon o udruženjima
    - Zakon o socijalnoj zaštiti
    - Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom

     PRAVILNICI

    - Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji 2018. godine
    - Pravilnik o medicinsko tehničkim pomagalima 2020. godine
    - Lista pomagala 2020. godine
    - Šifarnik pomagala 2019. godine
    - Pojašnjenje Pravilnika o izmenama/dopunama Pravilnika o visinama takste za pružanje usluga RGZ od 07.01.2017. godine prema kome za posebnu kategoriju korisnika usluga - osobe sa invaliditetom upis prava u korist osoba sa invaliditetom  iznosi 300,00 dinara po nepokretnosti (tar. br. 9. tač.6), kao i taksta za promenu imaoca prava na nepokretnosti po zahtevu, uz rešenje/potvrdu nadležnog organa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje (original/overena fotokopija) radi plaćanja ove znatno niže takse u odnosu na redovnu taksu u iznosu od 877,00 dinara.
    - Lista indikacija za korišćenje produžene rehabilitacije u stacionarnim zdravstvenim ustanovama za rehabilitaciju

     VODIČI

    - Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

     OSLOBAĐANJE OD PUTARINE ZA 2015. GODINU

    - Karte za besplatan prolazak autoputevima
    - Obaveštenje o vrstama karata i potrebnim dokumentima za njihovo izdavanje
    - Zahtev za besplatnu putarinuCopyright © Udruženje distrofičara Kraljevo - Raški okrug, Zelena Gora 34, 36000 Kraljevo. Tel/faks: 036 5354-702